ROZŘAZENÍ PODLE EVROPSKÉHO REFERENČNÍHO RÁMCE:

 

Co je to ERR?

S velkým množstvím jazykových učebnic a samozřejmě s přibývajícím vlivem EU se podařilo sjednotit doposavad tak nic neříkající pojmy označující dovednost, úroveň v tom daném jazyce.

A1,A2 - uživatel základů jazyka

B1,B2 - pokročilý uživatel jazyka

C1,C2 - samostatný uživatel jazyka

Úroveň A1 a A2 jsou nejnižší úrovně obecného užívání jazyka. Posluchači se dokáží zapojit do hovoru na nejběžnější téma (rodina, vlastní osoba, povolání, vzdělání, bydlení, záliby, pozdravy, loučení, omluva, žádost, představování, stolování aj.) Rozsah slovní zásoby se pohybuje mezi na úrovni cca 500 slovíček v AI a 1000 v A2 písemně i ústně.

 

Posluchač úrovní B1 a B2 rozumí informacím o důvěrně známých věcech, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole nebo ve volném čase. Umí se vypořádat s většinou situací, které mohou nastat při cestování v zemích, kde se daným jazykem hovoří. Patří sem jednání v obchodech, v restauraci, na poště, v bance aj. Získává bez problému informace o používání veřejné dopravy. Posluchač dále umí vyjádřit svůj názor na krátký příběh, článek, přednášku a umí rozvíjet diskusi. Slovní zásoba se předpokládá na úrovni minimálně 1000 nových slovíček aktivně v každém úrovni, což v úrovni B2 znamená ovládnutí alespoň 3000 slovíček.

 

Posluchač úrovně C1 rozumí širokému okruhu náročných delších textů, byť s občasnou pomocí slovníku. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a prezentovat svá vysvětlení a argumenty. Znalosti umožňují posluchači plynulou a spontánní komunikaci bez zjevného úsilí. Dobře zvládá široký repertoár slovní zásoby, která je na úrovni 1500 nových slovíček, což je celkem cca 4500.

Úroveň C2 byla pojmenována Mastery, tedy anglicky "celkové ovládnutí" jazyka, nicméně nemá naznačovat, že se jedná o dosáhnutí úrovně rodilého mluvčího. Posluchač rozumí prakticky všemu, co slyší nebo čte. Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů. Umí se vyjadřovat spontánně, velice plynule a přesně. V této úrovni je tedy dáván důraz na rozšiřování slovní zásoby, která by měla dosáhnout alespoň 6000 slovních jednotek a slovních spojení.